Samtalsterapi & coachning

Den samtalsterapeutiska terapin inom Conscientiametoden har som syfte att lyfta fram människan, att bekräfta medvetenhet om mänskliga rikedomar. Ibland kan det vara nyttigt att också medvetandegöra hämningar.

I grunden kan man säga att metoden använder sig av det Sokratiska (dialektiska) samtalet för att patienten ska nå målet och befrias från sina besvär. Samtalet styrs därefter utifrån ett 5-stegsprogram* för behandling av olika specifika problem. Programmet är lämpligt för den som vill gå djupare och lära sig mer om egna beteendet och belysa de blockeringar som förhindrar individen från att leva ett sunt och livsbejakande liv.

Terapeuten och patienten träffas en gång per vecka och samtalar om nuet, nuvarande samt bakomliggande faktorer kring olika symtom och problem. Hemuppgifter och övningar där patienten får i uppgift att reflektera över sina känslor och sitt beteende i specifika situationer är en viktig del av behandlingen. Terapeuten och patienten övar ibland tillsammans för att konfrontera och övervinna sin rädsla för olika ångestframkallande situationer.

*Femstegsprogrammet är utvecklat i samarbete Conscientia Institutet och människan ses som sin egen aktör i livet som bemöter livets lycka och smärta med sitt eget förhållningssätt – med frihet och ansvar. Patienten är inte bara en konsekvens av det ärftliga och historiska. Medvetenheten är den viktigaste aspekten i vår existens.