Om UGI

Är en förkortning för utveckling av grupp & individ och poängterar vikten av personlig utveckling som fundament för ett framgångsrikt och hållbart ledarskap samt kännedom om grupprocesser. Metoden bygger i grunden på psykoanalytisk, psykodynamisk teori samt Conscientiametoden och är utvecklad i samarbete med privat och offentlig sektor i Sverige, Finland och Brasilien. UGI är inte att förväxla med UGL som har sitt ursprung inom den amerikanska- och sedermera svenska försvarsmakten. UGI metoden är sprungen ur en annan kontext och sedan 15 år utvecklad utifrån erfarenheter från ledarskap inom offentligt styrda organisationer, delägarstyrda företag och näringsliv.

 

UGI-kursens mål

UGI kursens teorier handlar om medvetet och etiskt ledarskap. Domesticeringsprocessen – hur vi formas som mäniskor av uppväxt och samhälle. Gruppers utveckling, olika feedback modeller och situationsanpassat ledarskap. Kursens mål är:

  • Kunna se och hantera konflikter
  • Uppnå större självförtroende och självinsikt
  • Ökat lugn och hållbar prestation
  • Främja ett samarbetsskapande och motiverande ledarskap
  • Kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling samt se individernas roll i denna
  • Hantera stress
  • Hantera besvärliga personer samt ilska och elakhet
  • Gruppdynamik enligt Conscientiametoden

 

«If I could remove one word from the American dictionary, it would be competition» (La Repubblica, 23 gen. 2016, p. 30). Even better, we should rather denounce this word as a threat to the survival of human beings, who evolved always and only on solidarity and collaboration in their vital activities.

Barack Obama

 

UGI kursens metodik

UGI fokuserar på hur individer och grupper utvecklas, mognar och börjar fungera alltmer effektivt tillsammans. I den processen uppstår en dynamik som går att känna igen i din arbetsgrupp på jobbet och i andra grupper. För att komma till den fas då deltagarna arbetar effektivt, kan lösa problem och fatta svåra beslut, behövs medvetet/etiskt och situationsanpassat ledarskap.

UGI kursens metodik är också en upplevelsebaserad inlärning, en pedagogisk metod som innehåller uppgifter, övningar och gruppdynamik med syfte att erfara och lära sig om grupprocesser och sig själv. Avsnitten varvas med reflektion, erfarenhetsutbyte och teorigenomgång. I traditionell undervisning är kursdeltagarna ofta passiva mottagare. Vid upplevelsebaserad inlärning får du ut som mest av kursen ju mer aktiv du är. Kursen är mer krävande än traditionell utbildning med långa arbetsdagar och den kräver ett personligt engagemang. Detta gör att kursdeltagarna bör ha stabilitet i sin livssituation vid kurstillfället.

 

UGI kursens ramar

Deltagarantalet bör vara minst 8 och maximalt 12. Kursen omfattar 40 timmars handledarledd utbildning och genomförs under fem sammanhängande dagar och äger rum i internatform. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller utföra annat arbete eller studier under de 5 dagarna. Vi eftersträvar olikheter i gruppens sammansättning till exempel i form av kön, ålder och yrkesbakgrund. Det bör i möjligaste mån inte finnas något beroendeförhållande mellan deltagarna.